Læreplan for Selde Børnehave

   

 Rammefaktorer:

 • 22 børn i alderen 3-6 år

 • Børnehaven er 250 m2. beliggende på skolen med lokalefællesskab med SFO’en.

 • Den er indrettet med forskellige legezoner, køkken/alrum, puderum,

 • Legeplads på ca. 1200 m2, lavet i naturmaterialer herudover skolens legeplads og multibane om eftermiddagen.

 • Legeområde med Huggehus

 • Bynær skov med kælkebakke og en lade indrettet til undervisning

 • Hallen og gymnastik/motorikrum

 • Sportspladsen

 • Strand og vand tæt på Børnehaven

 • Tæt på busforbindelse til naturoplevelser

   

   

  Børnenes og personalets forudsætninger:

 • 3-6 årige landsbybørn

 • 3 uddannede pædagoger

 • 1 pædagogmedhjælper med PGU uddannelse

 • Personale, der har været på efteruddannelse i inkluderende og anerkendende pædagogik

 • Institutionen er DGI-certificeret. Idræts/bevægelses børnehave

   

De tre læringsrum

Læreplanen er delt i tre læringsrum. De tre rum har betydning for hvilken rolle personalet har i forhold til børnene. 1. læringsrum er voksenstyret aktiviteter, 2. læringsrum er den voksne ved siden af barnet som støtte. 3. læringsrum er barnets egen rum for læring og udvikling.

 

 Krop og bevægelse

  

Mål:

Børnene skal have mulighed for at udvikle sig motorisk, kreativ og rytmisk.

 

Indhold:

 • krop og bevægelse i forskellige miljøer

 • Daglige motoriske udfordringer på alle alderstrin

 • Fokus på kost

   

   

  Arbejdsformer og læringsrum:

  Læringsrum 1:

 • Vi planlægger ture ud af huset til skov og strand

 • Vi igangsætter lege med kropslige udfordringer

 • Vi giver børnene kropsbevidsthed

 • Vi har svømning i vinterhalvåret

 • Vi har maddage hver måned, hvor børnene er med til indkøb, madlavning, borddækning m.m.

   

   

  Læringsrum 2:

 • Sakse, farver og papir er tilgængelige for børnene, så de sammen med en voksen kan gå i gang med at tegne og klippe

 • Vi har navneskilte med børnenes navne, som de bruger, når de øver sig i at skrive deres eget navn

 • Vi giver børnene tid og rum til at blive selvhjulpne, vi støtter dem ved bl.a. påklædning

   

  Læringsrum 3:

 • Børnene går i puderummet, hvor de udfolder sig motorisk

 • Børnene kører rundt på mooncars, løbecykler, cykler m.m. på legepladsen

 • Børnene kravler i de træer, vi har på legepladsen

 • Børnene leger bevægelseslege med hinanden

 • Børnene tegner og farver.

   

   

  Tegn og dokumentation:

 • Børnene udfordrer sig selv motorisk såvel ude som inde

 • Børnene behersker kroppen

 • Børnene bliver selvhjulpne

 • Børnene behersker grundbevægelserne, som krybe, kravle m.m.

 • Børnene har lyst og mestrer at tegne, klippe m.m.

 • Børnene deltager aktivt i sanglege m.m.

 • Børnene begynder at interessere sig for, om maden er sund

 • Børn oplever glæde og fællesskab i bevægelseslege

   

   

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Mål:

Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til mange forskellige kulturelle udtryksformer samt at de har adgang til materialer, redskaber og oplevelser, der kan bidrage til kulturelle aktiviteter.

Ligeledes er det børnehavens mål, at der vises respekt for andres kulturer, vaner og levevilkår.

 

 

Indhold:

 • kultur og traditioner

 • forskellige udtryksformer

 • ætestik

   

   

  Arbejdsformer og læringsrum:

  Læringsrum 1:

 • Vi tager i teater med børnene

 • Vi tager på museumsbesøg

 • Vi holder emneruger, f.eks. til fastelavn

 • Vi fejrer de forskellige højtider

 • Vi har forskellige traditioner i børnehaven, som vægtes højt

 • Vi synger med børnene

 • Vi arrangerer maddage, hvor vi spiser sammen og lærer børnene madkultur

   

  Læringsrum 2:

 • Børnene maler og tegner, og der laves udstilling over værkerne

 • Udklædningstøj er tilgængeligt for børnene, de leger rollelege

 • Farver, sakse og papir er tilgængeligt for børnene

 • Der er mange legezoner i børnehaven, som giver børnene mulighed for at kan lege og udtrykke sig

 • Der er Ipads og smartsboard til rådighed

   

  Læringsrum 3:

 • Børnene leger rollelege

 • Børnene tegner

 • Børnene spiller puslespil

 • Børnene spiller spil

 • Børnene spiller Ipads

 • Børnene udnytter de forskellige legemuligheder, der er i alle rummene, også udendørs

   

   

  Tegn og dokumentation:

 • Børnene igangsætter selv lege

 • Børnene synger spontant

 • Børnene inspirerer hinanden til leg og de udbygger hele tiden legen

 • Børnene bruger deres fantasi

   

   

   

Naturen og naturfænomener

 

 Mål:

Målet er at give børnene sanseoplevelser, der giver dem glæde og respekt for naturen. Det er vigtigt, at de oplever de forskellige årstider, og at de formår at bruge deres kendskab til dyr, planter og andre naturfænomener. Der arbejdes med de fire elementer: Ild, vand, jord, luft.

 

 

Indhold:

 • Natur og naturfænomener

 • Respekt og kendskab til dyr og planter

 • Viden om og brug af naturen

   

   

  Arbejdsformer og læringsrum:

  Læringsrum 1:

 • Vi arrangerer ture ud af huset til forskellige naturoplevelser, hvor vi forinden snakker med børnene om, hvad man kan finde, f.eks. på stranden

 • Vi snakker med børnene om årstiderne og de forskellige vejrfænomener

 • Vi laver bål

 • Vi tager til vores lokale skov og strand

   

  Læringsrum 2:

 • vi finder forskellige dyr, og finder viden om dem, evt. på Ipaden

 • vi laver aktiviteter i naturen.

 • vi laver affaldssortering.

 • Vi laver aktiviteter af ting fra naturen

   

  Læringsrum 3:

 • Børnene finder larver og smådyr på legepladsen, som de fordyber sig meget i

 • Fortæller hinanden om det de finder og hvad de ved om det de har fundet

   

   

  Tegn og dokumentation:

 • Børnene vil gerne ud

 • Børnene er interesserede i de smådyr, de finder

 • Børnene kender årets gang og de forskellige vejrfænomener

   

   

   

   

Personlig udvikling

 

 Mål:

Målet er at støtte barnets personlige udvikling. Via opmærksomhed på det enkelte barn som individ og i forhold til kammeratskabsgruppen vil vi møde barnet anerkendende og arbejde ud fra nærmeste udviklingszone. Barnets kompetencer udfordres, så det bliver opmærksom på egne evner og holdninger.

 

 

Indhold:

 • Selvværd og selvtillid

 • Nysgerrighed

 • Fantasi

 • Koncentration

 • Fordybelse

 • Selvhjulpenhed

 • Selvbevidsthed

 • Omverdensbevidsthed

   

  Arbejdsformer og læringsrum:

  Læringsrum 1:

 • Vi møder barnet anerkendende for at styrke dets selvværd og selvtillid

 • Vi lærer børnene at være anerkendende

 • Vi har lavet en fast dagsrytme for at gøre hverdagen overskuelig for barnet

 • Vi laver såvel planlagte som spontane aktiviteter

   

  Læringsrum 2:

 • Vi støtter barnets egne initiativer

 • Vi understøtter og hjælper barnet til at fastholde de valg, det har truffet for at lære det at fordybe sig

 • Vi laver månedsplaner, hvor vi inddrager konkrete oplevelser, og bygger videre på barnets initiativer

   

  Læringsrum 3:

 • Vi har mange små rum og åbne døre, så børnene langt hen ad vejen selv kan vælge, hvor og hvad de vil lege

   

   

  Tegn og dokumentation:

 • Barnet opøver selvværd og selvtillid, så det kan møde verden udenfor børnehaven

 • Barnet tager hensyn til sig selv og andre

 • Rummelige børn

 • Barnet er selvhjulpent

 • Barnet opøver selvbevidsthed, så det kender sin egen rolle i forhold til de andre børn

 • Barnet kan træffe nogle valg

 • Barnet opøver koncentration og fordybelse

 • Barnet får en forståelse for egne evner

 • Barnet oplever sig selv som en del af et fællesskab

   

   

Sociale kompetencer

 

 Mål:

Børnehavens mål er at være opmærksomme på det enkelte barn som individ og i forhold til kammeratskabsgruppen.

Vi vil udvikle og støtte børnene i deres sociale færdigheder

 

 

Indhold:

 • Venskaber

 • Empati

 • Forpligtende fællesskab

   

   

  Arbejdsformer og læringsrum:

  Læringsrum 1:

 • Vi drager omsorg for at barnet kommer ind i fællesskabet

 • Vi viser barnet respekt for egne grænser, så det føler sig tryk i de sociale sammenhænge.

  Vi er bevidste om vore egne roller i forhold til at skabe sociale grupper, og om den status det enkelte barn har i gruppen

   

  Læringsrum 2:

 • Vi støtter børnene i de initiativer, de tager til socialt samspil

 • Vi øver turtagning med børnene, f.eks. ved spil, lære sociale spilleregler

   

  Læringsrum 3:

 • Huset er en stor del af dagen åbent for leg, hvor børnene kan lege på tværs af basisstuer og aldersgrupper

 • Vi har mange små rum til leg, der støtter barnets sociale kompetencer

   

   

  Tegn og dokumentation:

 • Børnene lærer at være inkluderende

 • Børnene opøver en vis robusthed, der bevirker, at de kan gøre sig gældende i en gruppe

 • Børnene skal have tro på egne evner, have selvværd

 • Børnene udviser empati

 • Børnene kan trøste og modtage trøst fra kammerater

 • Børnene lytter og bliver hørt

 • Børnene tager ansvar for sig selv og andre

 • Børnene forstår og kan overholde regler i spil og leg

 • Hvert barn har mindst 1 ven i børnehaven

   

Sprog

 

 Mål:

Børnehavens mål er at arbejde bevidst med sproglig opmærksomhed og medvirke til at give børnene et sikkert sprogbrug.

 

 

Indhold:

 • Talesprog

 • Skriftsprog

 • Kropssprog

 • Fonologisk sprog

   

   

  Arbejdsformer og læringsrum:

  Læringsrum 1:

 • Vi italesætter handlinger

 • Vi planlægger lege, hvor rim og remser indgår

 • Vi lærer børnene at aflæse de signaler andre børn viser via kropssprog

 • Vi er lyttende og anerkendende overfor børnene

 • Vi arbejder med sprog i små grupper

 • Børnene møder skriftsproget i skolegruppen

   

  Læringsrum 2:

 • Vi støtter børnene i de initiativer, de tager, f.eks ved rim og remser

 • Når børnene har gang i handlinger sammen med os, benævner vi de ting, de gør

 • Vi taler med børnene

 • Vi bruger fagter ved sange

 • Når børnene finder en bog frem, læser vi højt og snakker om bogen

   

  Læringsrum 3:

 • Børnene kommunikerer med hinanden, f.eks. når vi sidder og spiser

 • Børnene begynder spontant at synge, rime og remse

 • Børnene leger med sproget

   

   

  Tegn og dokumentation:

 • Børnene formår at udtrykke sig sprogligt om følelser og oplevelser

 • Børnene kan samtale i leg

 • Børnene tør tale i små og større grupper

 • Børnene synger med på sangene og synger spontant

 • Børnene føler glæde ved bøger

 • Børnene begynder at kende til bogstaver

 • Børnene lærer at aflæse hinandens kropssprog og signaler

 • Børnene lærer at løse konflikter verbalt

 • Børnene har lyst til at fortælle

 • Børnene kan lytte og være opmærksom

 • Børnene kan forstå en kollektiv besked

 • Børnene kan forstå 2-3 beskeder samtidig

 • Børnene kan rime og remse

 • Børnene kan udtrykke egne ideer og behov

 • Børnene kan samtale

 • Børnene lærer begreberne og bruger dem rigtigt

 • Børnene kender de mest almindelige farver

 • Børnene kan tælle til ti og have mængdebegreb til ti

   

   

  Vi bruger TRAS samt laver Sprogvurdering på alle 3 årige i børnehaven.

   

   Evaluering

  Hvert tema indeholder elementer fra flere af ovenstående områder. Det samme gør hverdagen.

  Børnenes udvikling på de seks områder bliver løbende evalueret. Herudover bliver temaer evalueret på personalemøder. Der laves beskrivelser af forløb på stuemøder, men vi har fravalgt, at gå efter en bestemt model til beskrivelse af aktiviteter ( 7 kanten, smtte-model). Det betyder at det giver mere frihed til at have fokus på enkelt elementer.

   

   

   

Publiceret 02-02-2017